KATECHIZM BIERZMOWANYCH

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej
duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.


PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć
i od prac niekoniecznych powstrzymać się
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać


SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo


GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej


SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Chrzest
2. Bierzmowaniae
3. Najświętszy Sakrament
4. Pokuta
5. Namaszczenia chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo


SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚW.
TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.


KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Na początku
OJCZE NASZ, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą.
Błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
WIERZĘ W BOGA, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
NA DUŻYCH PACIORKACH (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
NA MAŁYCH PACIORKACH (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
NA ZAKOŃCZENIE (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


OWOCE ŁASKI DUCHA ŚW.
1. Miłość
2. Radość
3. Pokój
4. Cierpliwość
5. Łaskawość
6. Dobroć
7. Uprzejmość
8. Cichość


PYTANIA O BIERZMOWANIU

1. Co to jest bierzmowanie? What is the Confirmation?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
Confirmation is a sacrament in which the Holy Spirit strengthens a Christian, so he/she can courageously profess his/her faith, protect it, and live according to it.

2. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania? What other names for Confirmation do you know?
– Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem; A sacrament of Christian maturity because it is dispensed to those who should know what it means to be aware and faithfull Catholic;
– Sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami; A sacrament of the Holy Spirit because the Holy Spirit bestows upon us and strenghtens us with His gifts;

3. Co oznacza słowo „bierzmowanie”? What does the word „bierzmowanie” mean?
Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
The word „ bierzmowanie” comes from the old Polish word „bierzmo” which means a beam that supports a ceiling. The purpose of the Confirmation is to strengthen (support) our faith.


4. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? How many times can we receive the Sacrament of Confirmation?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
We can receive the sacrament of confirmation only once in our life. Our soul is imprinted with permanent seal that can be received only once and marks us forever as Christians.


5. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowa­niem? What is relation between the Baptism and the Confirmation?
– Razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Together with the Holy Eucharist, Baptism and Confirmation are the sacraments of Christian initiation
– Bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie św. i uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie św.
Confirmation expands the grace that we have received in the Sacrament of Baptism and makes us capable to live as mature Christians live; that grace was initiated at the Sacrament of Baptism


6. Jakich łask udziela bierzmowanie? What graces are granted during the Sacrament of Confirmation
– daje pełnie darów Ducha Świętego, Gifts of the Holy Spirit
– pomnaża łaskę uświęcającą, multiplication of God’s grace
– uzdalnia, aby wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć, makes us able to profess courageously our faith, protect it and live in accordance to it


7. Wymień 7 darów Ducha Świętego. Name the seven gifts of the Holy Spirit
l) Dar mądrości. Gift of Wisdom
2) Dar rozumu. Gift of Understanding
3) Dar rady. Gift of Counsel
4) Dar męstwa. Gift of Fortitude
5) Dar umiejętności. Gift of Knowledge
6) Dar pobożności. Gift of Piety
7) Dar bojaźni Bożej. Gift of Fear of the Lord


8. Co to znaczy bronić swojej wiary? What does it mean: „protect your faith”
– umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty, to respond to accusations
– być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć, be watchfull toward those who disrespect our faith
– nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę, do not cause any attacks on our faith as a consequences of our bad example


9. Co to znaczy żyć według wiary? What does it mean „ to live in accordance to the faith”?
Żyć według wiary, Live in accordance to the faith means:
– wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego, Live your life with the Two Great Commandments
– zachować na co dzień wszystkie przykazania, obey the 10 Commendaments daily
– spełniać solidnie swoje obowiązki, honestly fullfill your duties according to your state in life.
– żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św., Live in communion with God through daily prayer, weekly Holy Mass, diligent study of the cathechism, and regularly going to Confession and reception of the Holy Eucharist


10. Przez co mamy pogłębiać wiarę? How should we deepen our faith?
– przez modlitwę i czynny udział we Mszy św., through prayer and participation in the Holy Mass
– częstą spowiedź i Komunię św., regularly going to Confession and reception of the Holy Eucharist
– uczestniczenie w katechezie, participation in cathechism studies
– przez czytanie Biblii, książek, czasopism i portali internetowych katolickich, reading the Bible, catholic books, newspapers and catholic websites,
– przez uczynki miłosierdzia, through acts of love


11. Przez co człowiek może utracić wiarę? How can we loose our faith?
Człowiek może utracić wiarę przez: We can loose /weaken our faith through:
– zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji), neglectance to deepen our faith (e.a.cathecism )
– opuszczanie modlitwy, Mszy św., irregular prayer or attending of the Holy Mass
– lekceważenie przykazań Bożych, Disobeying God’s Commandments


12. Kto udziela sakramentu bierzmowania? Who confers the sacrament of Confirmation?
Sakramentu bierzmowania udziela ksiądz biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
The bishop is the usual minister of Confirmation, but in case of necessity- each delegated priest.


13. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bie­rzmowania?
What are the most important ceremonies of the sacrament of Confirmation?
– wyciągnięcie rąk nad bierzmowanymi i modlitwa o zstąpienie Ducha Świętego, the imposition of hands and prayer for the Holy Spirit’s descending
– namaszczenie na czole olejem krzyżma św. i słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.”, anointing with Chrism and words: Be sealed with the gifts of the Holy Spirit


14. Co to jest Trójca Święta? What is the Holy Trinity?
Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą. Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę boską There is only one God and in God there are three Divine Persons: The Father, The Son and The Holy Spirit.


15. Dlaczego przyjąłeś imię wybranego świętego na swego patrona bierzmowania?
Why did you choose the Saint………….as your Patron Saint for the Sacrament of Confirmation?


16. Kim jest Jezus Chrystus? Who is Jesus Christ?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
Jesus Christ is the Son of God, who became a man for our salvation.


17. Kim jest Duch Święty? Who is the Holy Spirit?
Duch Święty jest: The Holy Spirit is:
– trzecią osobą Trójcy Świętej, the Third Person of the Holy Trinity
– uosobioną miłością Ojca i Syna, personified love of the Father and the Son
– Bogiem równym Ojcu i Synowi, Equal Divine Person with the Father and the Son


18. Co to jest sakrament? What is a sacrament?
Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski.
The sacrament is a visible sign of God’s invisible grace


CO TO JEST BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania, wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” i często nazywany jest „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.” Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).
Od bierzmowanego chrześcijanina wymaga się pewnej dojrzałości religijnej, oraz świadomości, że jest on od tej chwili odpowiedzialny za swój rozwój duchowy, który nie powinien ograniczać się do podstawowych obowiązków chrześcijanina, ale raczej stawać się coraz bogatszy i bardziej złożony z wiekiem.

Dwuletnie Przygotowanie
Zarządzeniem Archidiecezji Chicago w sprawie przygotowania do sakramentów, w polskich
szkołach obowiązuje dwuletni program przygotowania zarówno do sakramentu Pierwszej Komunii Św., jak i do sakramentu Bierzmowania. W związku z tym, uczniowie naszej szkoły rozpoczynają przygotowanie do Bierzmowania w klasie siódmej, kontynuują je w klasie ósmej, i po ukończeniu tego programu oraz spełniając wszystkie wymagane warunki, przyjmują sakrament Bierzmowania z rąk Biskupa lub wyznaczonego przez Biskupa ksiadza proboszcza danej parafii.

Warunki Przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania

 • Ukończenie DWULETNIEGO programu formacyjnego (klasa 7 i 8)
 • 10 godzin pracy woluntarnej na rzecz potrzebujących
 • Uczestnictwo w wyjazdach dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania
 • Dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów

Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła, jak np. udział w: rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywaniu liturgii; oraz pomoc potrzebującym, opieka nad chorymi itp.

Kandydat jest godny przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, jeśli w czasie przygotowań:

 • regularnie uczestniczy we Mszach świętych niedzielnych oraz w nabożeństwach okresowych,
 • przystępuje do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
 • uczęszcza na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń,
 • przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła Katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy

Wymagane Dokumenty


BIOGRAFIA PATRONA
Biografia wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu. Należy uzasadnić swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii życia patrona. Kandydat odpowiada w czym i jak może naśladować tego patrona.


AKT CHRZTU
Skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii, wystarczy to zgłosić podając datę chrztu podczas zapisów).


PISEMNA PROŚBA
Własnoręcznie napisana prośba do Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania.


PRZEDSTAWIENIE ŚWIADKA
Pisemne przedstawienie świadka Sakramentu Bierzmowania, zawierające imię i nazwisko, adres zamieszkania, oraz relację. Należy również dołączyć zaświadczenie, że osoba wybrana na świadka może być dopuszczona do tej godności (wydaje proboszcz parafii, na terenie której mieszka wybrana osoba).

Warunki Wyboru Świadka Bierzmowania
według Kodeksu Prawa Kanonicznego (Jan Paweł II, 1983)
Kan.892 – Wedle możności, bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Osoba wybrana na świadka:

 • Jest katolikiem bierzmowanym i przyjęła już sakrament Najświętszej Eucharystii
 • Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego sakrament
 • Ukończyła szesnaście lat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *