Regulamin ucznia

Regulamin Ucznia

Regulamin przyznawania tytułu i odznaki wzorowego ucznia

Regulamin Ucznia Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza

Obowiązek Ucznia:

Językiem obowiązującym w szkole jest język polski.

Nauka w polskiej szkole odbywa się według planu lekcji podanego do wiadomości uczniów i rodziców.

Uczeń obowiązany jest aktywnie uczestniczyć we wszystkich lekcjach tzn.:

– podczas lekcji skupiać uwagę na zadaniach klasowych i dokładnie wysłuchać zadań domowych, aby wykonać je samodzielnie.

– zajmować zawsze wyznaczone przez nauczyciela miejsce w klasie i szanować je.

– nie dotykać pozostawionych pod ławką przedmiotów będących własnością ucznia szkoły amerykańskiej (straty za zniszczone przedmioty ponisi uczeń).

– punktualnie przychodzić na lekcje.

– czekać na nauczyciela przed klasą.

– podporządkować się poleceniom nauczyciela, mieć ze sobą potrzebne podręczniki,    przybory szkolne oraz zeszyt

Ucznia obowiązuje:

kulturalny sposób bycia w szkole, tj. okazywanie szacunku nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły przez pozdrowienia, pomoc w razie potrzeby i podporządkowanie się ich uwagom.

Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodzica w tym samym dniu.

Siedmiodniowa, nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia w szkole spowoduje nieklasyfikowanie i egzamin poprawkowy.

Ucznia obowiązuje przestrzeganie zakazów i nakazów dyrektora szkoły, wychowawcy i katechety:

 

Zabrania się:

    – korzystania na terenie szkoły z telefonów komórkowych

    – biegania po korytarzach

    – żucia gumy.

Prawo Ucznia:

Uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej

Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy trudności w nauce i uzyskania pomocy.

Uczeń ma prawo do zgłaszania wychowawcy lub dyrektorowi przypadków psychicznego znęcania się przez innych uczniów.

Nagrody:

Za pilność, obowiązkowość, wzorowe zachowanie oraz postępy w nauce uczeń otrzymuje:

    –  wyróżnienie w klasie

    – pochwałę przed rodzicami

   – dyplom i odznakę „Wzorowy uczeń”

   – wyróżnienie ucznia w obecności całej szkoły (nagrody książkowe lub inne)

Kary:

Za niewłaściwe zachowanie uczeń może być ukarany:

    – upomnieniem wobec klasy

    – wezwaniem rodziców do szkoły

   –  obniżeniem oceny z zachowania

   – karnym usunięciem ze szkoły.

mick_logo_150dpi

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z nami: